วิชาศึกษาทั่วไป มธ. TU General Education Courses
 
             มธ.102 : ทักษะชีวิตทางสังคม

 
 
   Click Start Learning
 
 
             มธ.102 : ทักษะชีวิตทางสังคม

 
 
   Click Start Learning
 
 
             มธ.103 : ชีวิตกับความยั่งยืน

 
 
   Click Start Learning
 
 
             มธ.104 : การคิด อ่าน และเขียน อย่างมีวิจารณญาณ

 
 
   Click Start Learning
 
 
             มธ.105 : ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

 
 
   Click Start Learning
 
 
             มธ.106 : ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร

 
 
   Click Start Learning