บทที่ 1 สถานการณ์และปัญหาการพัฒนาชุมชนในสังคมไทย
บทที่ 2 พลวัตของกระบวนการเรียนรู้กับการพัฒนา
บทที่ 3 ชุมชนและความเป็นชุมชน
บทที่ 4 ปรัชญาแนวคิดและหลักการพัฒนาชุมชน
บทที่ 5 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา