บทที่ 1 Les grands reperes geographiques
บทที่ 2 La geographie physique de la France
บทที่ 3 La geographie humaine de la France
บทที่ 4 La geographie economique de la France
บทที่ 5 La geographie politique de la France
บทที่ 6 La France et I'Union europeenne