รู้จักอักษรญี่ปุ่น
บทที่ 1  เรียนเรื่องการแนะนำตัว การบอกชี้สิ่งของและการแสดงความเป็นเจ้าของ
           ได้เรียนคำศัพท์ 77 ตัวรวมอักษรคันจิ 1ตัว
   
บทที่ 2  เรียนการบอกชี้สถานที่และการใช้คุณศัพท์ การนับตัวเลข
           ได้เรียนคำศัพท์ 71 ตัวรวมอักษรคันจิ 15 ตัว

บทที่ 3  เรียนรู้ประโยคกริยา และการบอกเวลา ได้เรียนคำศัพท์ 77 ตัวรวมอักษรคันจิ 8 ตัว
บทที่ 4  เรียนรู้กริยาเคลื่อนที่ ไป มา กลับ และการใช้ประโยคอดีตกาล ได้เรียนคำศัพท์ 95 ตัวรวมอักษรคันจิ 7 ตัว
   
บทที่ 5  เรียนรู้รูปปฏิเสธของคุณศัพท์ และกริยาอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้เรียนรู้คำศัพท์ 63 ตัว รวมอักษรคันจิ 7 ตัว
   
บทที่ 6  เรียนรู้กริยาที่แสดงการมีอยู่ของคน สัตว์ และสิ่งของ พร้อมกับลักษณะนามที่ให้ในการนับ
           ได้เรียนคำศัพท์ 83 ตัว รวม อักษรคันจิ 13 ตัว
   
บทที่ 7  เรียนรู้ประโยคการเปลี่ยนแปลงสภาพ การเชื่อมประโยคต่าง ๆ ได้เรียนคำศัพท์ 59 ตัวรวมอักษรคันจิ 12 ตัว
   
บทที่ 8  เรียนรู้กริยาการให้และการรับ และกริยาที่ทำร่วมกับผู้อื่น ได้เรียนคำศัพท์ 69 ตัวรวมอักษรคันจิ 8 ตัว