บทที่ 9    เรียนเรื่องการชักชวนแบบกันเองการเชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน ได้เรียนคำศัพท์ 61 ตัวรวมอักษรคันจิ 13 ตัว
บทที่ 10  เรียนรู้กริยาที่ทำร่วมกับผู้อื่นได้ เรียนคำศัพท์ 69 ตัวรวมอักษรคันจิ 8 ตัว
บทที่ 11  เรียนรู้การกระทำที่ต่อเนื่อง การขึ้น-ลงยานพาหนะ ได้เรียนคำศัพท์ 67 ตัวรวมอักษรคันจิ 16 ตัว
บทที่ 12  เรียนรู้การกระทำที่อย่างนี้บ้างอย่างอื่นบ้าง ประโยคพูดว่า...และคิดว่า...
             ได้เรียนคำศัพท์ 66 ตัวรวมอักษรคันจิ 19 ตัว
บทที่ 13  เรียนรู้การแสดงสภาพของกริยาไป มา กลับ ได้เรียนคำศัพท์ 63 ตัวรวมอักษรคันจิ 20 ตัว
บทที่ 14  เรียนรู้ประโยคแสดงความต้องการ การอ้างอิงคำพูด เก่ง ไม่เก่ง การขออนุญาต และคำสั่ง
             ได้เรียนคำศัพท์ 83 ตัว รวมอักษรคันจิ 25 ตัว
บทที่ 15  เรียนรู้ประโยคแสดงความจำเป็น และบอกว่า... ได้เรียนคำศัพท์ 53 ตัวรวมอักษรคันจิ 24 ตัว
บทที่ 16  เรียนรู้ประโยคบอกความสามารถ สมมติและการตัดสินใจ ได้เรียนคำศัพท์ 76 ตัวรวมอักษรคันจิ 30 ตัว
บทที่ 17  เรียนรู้ประโยคบอกสัมผัสทั้ง 5 กริยาเคลื่อนที่ผ่าน ได้เรียนคำศัพท์ 75 ตัวรวมอักษรคันจิ 34 ตัว
บทที่ 18  เรียนรู้การบรรยายลักษณะภายนอก การเปรียบเทียบ และการแนะนำ ได้เรียนคำศัพท์ 87 ตัวรวมอักษรคันจิ 28 ตัว