บทที่ 1 การแสวงหาคำตอบในทางสังคมศาสตร์
บทที่ 2 ตัวแปรและการวัด
บทที่ 3 การสุ่มตัวอย่าง