วัตถุประสงค์
บทที่ 1 กำเนิดจักรวาล โลก และมนุษย์
บทที่ 2 พุทธศาสนากับการเกิดรัฐและอำนาจทางการเมือง
บทที่ 3 ความยิ่งใหญ่ของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (เรเนซองส์)
บทที่ 4 อิทธิพลของการปฏิรูปศาสนาในความคิดตะวันตกสมัยใหม่
บทที่ 5 ขบวนการปรัชญาแสงสว่าง
บทที่ 6 ข้อจำกัดของมนุษย์นิยม "แฮมแลต"
บทที่ 7 พัฒนาการทางศิลปะและวรรณกรรม
บทที่ 8 การขยายอาณานิคมของยุโรป
บทที่ 9 ความขัดแย้งระหว่างมนุษยนิยมกับโลกใหม่
บทที่ 10 การปฏิรูปจักรี กบฏ รศ.130 และ ปฏิวัติ 2475
บทที่ 11 ประวัติศาสตร์กับการสร้างรัฐชาติไทย
บทที่ 12 ศิลปสถาปัตยกรรมในสยามสมัยไทยประยุกต์
บทที่ 13 วรรณกรรมกับมนุษยนิยม