วัตถุประสงค์
บทที่ 1 บทนำ "ปรัชญา" คืออะไร?
บทที่ 2 มนุษย์กับตนเอง
บทที่ 3 มนุษย์กับโลก
บทที่ 4 ความรู้พื้นฐานทางศาสนา
บทที่ 5 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
บทที่ 6 ศาสนาพุทธ
บทที่ 7 พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์
บทที่ 8 ศาสนาคริสต์
บทที่ 9 ศาสนาอิสลาม
บทที่ 10 ศาสนากับโลกปัจจุบัน