ทำเนียบอาจารย์ผู้จัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 1 | 2  
   
ชื่อ-สกุล :   ผศ.กรกาญจน์ รักเผ่าพันธ์
คณะ :   พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
e-mail :   -
วิชาที่ทำ :   การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
  En-User Application Development
  Language  (IS364)
 
ชื่อ-สกุล :   รศ.กฤตยา ตติรังสรรค์สุข
คณะ :   เศรษฐศาสตร์
e-mail :   -
วิชาที่ทำ :   หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
  Introductory Macroeconomics (EC214)
 
   
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ดร.การดี ปรีชานนท์
คณะ :   พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
e-mail :   karndee@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   การบริหารสินค้าคงคลัง (IM322)
 
ชื่อ-สกุล :   รศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
คณะ :   นิติศาสตร์
e-mail :   kumchai@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  
  JURISTIC ACT & CONTRACT (LA101)
 
   
ชื่อ-สกุล :   รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
คณะ :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail :   ku@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   • หลักพันธุศาสตร์
     Principles of Genetics (BT342)
  • พันธุวิศวกรรม 1  
     Genertic Engineering (BT346)
      
ชื่อ-สกุล :   รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
คณะ :   สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
e-mail :   nkitipat@tu.ac.th, kitinonta@gmail.com
วิชาที่ทำ :   หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 4  
  Social Work Methodology (SC313)
 
   
ชื่อ-สกุล :   อ.ดร.กุสุมา เฟนสกีสตาลลิง
คณะ :   ศิลปกรรมศาสตร์
e-mail :   -
วิชาที่ทำ :   มนุษย์กับวรรณกรรมโดยสื่อสารใหม่
  Man and Literature Through
  Modern Media (TU115)
 
ชื่อ-สกุล :   อ.เกษมชาต ศรีวาลัย
คณะ :   วิศวกรรมศาสตร์
e-mail :   skasemch@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   • Pavement Engineering & Design
     (CE467)
   • ปฐพีกลศาสตร์ Soil Mechanics (CE352)
(i-book 11 วิชา)
   
   
ชื่อ-สกุล :   รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์
คณะ :   เศรษฐศาสตร์
e-mail :   kovitc@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   ทฤษฎีรายได้ และการจ้างงาน  
  Intermediate Macroeconomics (EC312)
 
 
   
   
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
คณะ :   สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
e-mail :   jitti@tu.ac.th, jitti_m@yahoo.com
วิชาที่ทำ :   เทคนิคการให้การศึกษาชุมชน  
  Educational Tranferring Techniques   (CD147)
 
ชื่อ-สกุล :   รศ.จิรัตน์ สังข์แก้ว
คณะ :   พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
e-mail :   jirat@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   การลงทุน (FN312)
 
   
ชื่อ-สกุล :   รศ.จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
คณะ :   ศิลปศาสตร์
e-mail :   chuta@tu.ac.th, chujid2@gmail.com
วิชาที่ทำ :   ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
  (TU113)
    
ชื่อ-สกุล :   อ. จินดา แซ่จึง
คณะ :   ศิลปศาสตร์
e-mail :   -
วิชาที่ทำ :   การอ่านแผนที่และตีความรูปถ่ายทางอากาศ
  Map Reading and Aerial Photograph
  Interpretation (GE231)(i-book 11วิชา)
 
ชื่อ-สกุล :
 ผศ.พญ.จุฑาทิพย์ คินทรักษ์
คณะ :
 คณะแพทยศาสตร์
e-mail :
 -
วิชาที่ทำ :
 ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และโครงกระดูก
 Skin and Musculoskeletal System (MD212) (e-learning 12 วิชา)
 
     
>
ชื่อ-สกุล :
 อ.ดร.จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล
คณะ :
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail :
 -
วิชาที่ทำ :
 รีโมทเซนซิ่งเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์
 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
 Introduction to Remote Sensing
 for Environmental Resources Analysis (ES378) (e-learning 12 วิชา)

 
     
   
   
   
ชื่อ-สกุล :   อ.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
คณะ :   เศรษฐศาสตร์
e-mail :   kchaleam@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   ทฤษฎีรายได้ และการจ้างงาน  
  Intermediate Macroeconomics (EC312)
 
 
   
   
ชื่อ-สกุล :   รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
คณะ :   รัฐศาสตร์
e-mail :   medusa@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (TU120)
 
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ชัชสรัญ เต็งพงศธร
คณะ :   ศิลปศาสตร์
e-mail :   chatteng@tu.ac.th,
  c.tengpongthorn@gmail.com
วิชาที่ทำ :   • ฝรั่งมองไทยผ่านค่านิยมทางวัฒนธรรม
  • สอนลูกเล็กให้รักการอ่าน
  • กลบุทธในการเผชิญหน้ากับการ
เปลี่ยนแปลง
 
   
ชื่อ-สกุล :   รศ.ดร.ชัยณรงค์ อิงคากุล
คณะ :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail :   -
วิชาที่ทำ :   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 (SC134)
 
ชื่อ-สกุล :   ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
คณะ :   รัฐศาสตร์
e-mail :   islmnv@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (TU120)
 
   
ชื่อ-สกุล :  ผศ.ชื่นฤทัย พรภัทรกุล
คณะ :   เศรษฐศาสตร์
e-mail :   pcheunru@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   ทฤษฎีรายได้ และการจ้างงาน
  Intermediate Macroeconomics (EC312)
 
ชื่อ-สกุล :   อ.ชุมพล วิชิตธนาคม
คณะ :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail :   wchumpon@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   PHYSICS I (SC131)
   
   
   
ชื่อ-สกุล :   อ.ฐิติศักดิ์ กูลเกล้าปราการ
คณะ :   สถาบันภาษา
e-mail :   wsupatra@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   • ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
     Physics for Engineers 1 (SC133)
 
   
 
   
   
ชื่อ-สกุล :   ผศ.นพ. ณวพล กาญจนารัณย์
คณะ :   แพทย์ศาสตร์
e-mail :   douang007@hotmail.com
วิชาที่ทำ :   บูรณาการศัลศาสตร์
  Ocular Trauma  (MD421)
 
 
   
   
   
   
   
   
   
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
คณะ :   ศิลปศาสตร์
e-mail :   p_danai@tu.ac.th,
  jo_danai@hotmail.com
วิชาที่ทำ :   ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา (TU113)
   
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ดวงมณี เลาวกุล
คณะ :   เศรษฐศาสตร์
e-mail :   lduangma@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   ทฤษฎีรายได้ และการจ้างงาน  
  Intermediate Macroeconomics (EC312)
 
   
ชื่อ-สกุล :   รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
คณะ :   นิติศาสตร์
e-mail :   tdarapor@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  
  JURISTIC ACT & CONTRACT (LA101)
 
ชื่อ-สกุล :   ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า
คณะ :   รัฐศาสตร์
e-mail :   tdecha@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (TU120)
 
   
ชื่อ-สกุล :   อ.นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดำรงรัตนา
คณะ :   แพทย์ศาสตร์
e-mail :   navapolk@hotmail.com
วิชาที่ทำ :   ประสบการณ์จักษุวิทยา (MD579)
(e-pub7วิชา)
 MADE IT SIMPLY OPHTHALMOLOGY
 
 
   
   
   
   
   
   
   
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพาณิช
คณะ :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail :   rongviri@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   • การโปรแกรมเชิงวัตถุ
     Object-Oriented Programming (CS111)
  • การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนท์  
     Component-Based Software Development
     (CS382)
  •  INTRODUCTION TO SOFTWARE  
     ENGINEERING (CS456)
 
ชื่อ-สกุล :   ดร.ทวิดา กมลเวชช
คณะ :   รัฐศาสตร์
e-mail :   tkpolsc@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (TU120)
 
   
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์
คณะ :   วิศวกรรมศาสตร์
e-mail :   tws@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   การโปรแกรมเชิงวัตถุ
  Object-Orented Programming (CN201)
 
ชื่อ-สกุล :   รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
คณะ :   ศิลปศาสตร์
e-mail :   -
วิชาที่ทำ :   จิตวิทยาสังคม  Social Psychology (PY226)
 
   
ชื่อ-สกุล :   รศ.ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
คณะ :   ศิลปศาสตร์
e-mail :   -
วิชาที่ทำ :   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์
  Behavior Modification (PY447)
 
ชื่อ-สกุล :   อ.ดร.ทิพย์สุดา ไชยไพบูลย์วงศ์
คณะ :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail :   tchaipib@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   ทัศนศาสตร์ (ฟ.304)
 
   
   
ชื่อ-สกุล :   รศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
คณะ :   ศิลปศาสตร์
e-mail :   thanet3@gmail.com
วิชาที่ทำ :   • ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมอเมริกา
     Social  and Cultural History of the United
     (HS368)
  • สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
     Integrated Humanitie (TU110)
 
ชื่อ-สกุล :   อ.ดร.ธารินี มิโนะอุระ
คณะ :   สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
e-mail :   -
วิชาที่ทำ :   หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 
  Social Work Methodology (SW311)
 
   
   
ชื่อ-สกุล :   ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรัตน์
คณะ :   รัฐศาสตร์
e-mail :   nakharinm@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (TU120)
 
ชื่อ-สกุล :   รศ.พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
คณะ :   แพทยศาสตร์
e-mail :   nongluck@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   • บทนำคลินิค Introduction to Clinic
     (MD401)
  • บูรณาการอายุรศาสตร์ 1 (MD411)
  • บทนำคลินิค Introduction to Clinic
     (MD401)(i-book 11วิชา), (e-pub 9 วิชา)
  •  การตรวจสเมียร์เลือดและไขกระดูก
 Evaluation of peripheral blood and
 bone marrow smear (CE211)
(e-book 12 วิชา)

 
   
   
ชื่อ-สกุล :   อ.นพพร พูลยรัตน์
คณะ :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail :   nop096@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
  PHYSICS FOR ENGINEERING 2 (SC134)
 
ชื่อ-สกุล :   อ.นวลฉาย เอี่ยมรักษา
คณะ :   สถาบันประมวลข้อมูลฯ
e-mail :   aey@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   • สื่อประชาสัมพันธ์ 2
     Public Relations Media 2 (JC457)
  • การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
     En-User Application Development
     Language (IS364)
   
   
ชื่อ-สกุล :   อ.นาวิน สมญาติ
คณะ :   วิศวกรรมศาสตร์
e-mail :   snawin@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์
  Microprocessor Systems Design (CN350)
 
ชื่อ-สกุล :   รศ.พญ.นิตยา ทนุวงษ์
คณะ :   แพทยศาสตร์
e-mail :   nitaya@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   ทฤษฎีการศึกษาและแพทยศาสตร์ศึกษา
  Education Theories and Medical
  Education (HM638)
 
   
ชื่อ-สกุล :   อ.นิรัช ร่มเย็น
คณะ :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail :   nirach@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   ระบบฐานข้อมูล 1 Database System (CS471)
 
ชื่อ-สกุล :   รศ.ดร.นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ
คณะ :   แพทยศาสตร์
e-mail :   nusiri@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   • ชีวเคมีเบื้องต้น (MD031)
  • โภชนศาสตร์และเมทาบอลิซึ่ม  
     Nutrition science and Metalbolism
     (พศ.319)
 
   
ชื่อ-สกุล :   รศ.ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
คณะ :   วิศวกรรมศาสตร์
e-mail :   gnurak@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (i-book 11วิชา)
      Petrochemical Industry (AE359)
  • ความปลอดภัยในโรงงาน (AE323)
 
ชื่อ-สกุล :   อ.นันทวิภา ชาดา
คณะ :   พยาบาลศาสตร์
e-mail :   
วิชาที่ทำ :   การรักษาพยาบาลขั้นต้น (NS482)
 
   
ชื่อ-สกุล :   อ.นิตยา ทนุวงศ์
คณะ :   แพทยศาสตร์
e-mail :   -
วิชาที่ทำ :  • ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ และเวชจริยศาสตร์ 1
  Medical consultation (MD200)
 
>
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
คณะ :   วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์)
e-mail :   nopbhorn@engr.tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
 Smart Grid Systemn (LE866)

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
 Electrical Machines I (LE260)
(e-learning 12 วิชา)
   
   
   
   
   
ชื่อ-สกุล :   อ.บุญจิรา ถึงสุข
คณะ :   ศิลปกรรมศาสตร์
e-mail :   bthungsu@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   มนุษย์กับวรรณกรรมโดยสื่อสารใหม่
  Man and Literature Through Modern Media (TU115)
 
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ดร.เบญญา เชิดหิรัญกร
คณะ :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail :   benya@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (TU130)

 
   
ชื่อ-สกุล :   ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกุล
คณะ :   วิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี
e-mail :   benjamast@gmail.com
วิชาที่ทำ :   สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิดเตอร์เบื้องต้น
 Introduction to nonparametrics
 statistics
  (ST337) (e_pub 7 วิชา)

 
ชื่อ-สกุล :   รศ.ดร.บุญทรัพย์ วิชญางกูร
คณะ :   วิศวกรรมศาสตร์
e-mail :   -
วิชาที่ทำ :   วิศวกรรมสำรวจ  Surveying (CE211)
(e-learning 12 วิชา)

 
   
ชื่อ-สกุล :   Bruno Marchal
คณะ :   ศิลปศาสตร์ (ภาษาฝรั่งเศส)
e-mail :    -
วิชาที่ทำ :   ภาพยนตร์ฝรั่งเศส  
  French Cinema statistics (FR465)

 
ชื่อ-สกุล :   
คณะ :   
e-mail :   -
วิชาที่ทำ :   


 
   
   
ชื่อ-สกุล :   อ.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ
คณะ :   สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
e-mail :   ppakorn@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 
  Social Work Methodology (SW311)
 
ชื่อ-สกุล :   รศ.ปกรณ์ เสริมสุข
คณะ :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail :   pakorns@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
     Introduction to Software Engineering
     (CS284)
  • การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
     Object-Oriented Nanlysis and Design
     (CS381)
   
   
ชื่อ-สกุล :   อ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
คณะ :   วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
e-mail :   pmjc@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   สื่อประชาสัมพันธ์ 2
  Public Relations Media 2(JC457)
 
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ประภัสสร เลียวไพโรจน์
คณะ :   เศรษฐศาสตร์
e-mail :   -
วิชาที่ทำ :   หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
  Introductory Macroeconomics (EC214)
 
   
ชื่อ-สกุล :   รศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์
คณะ :   เศรษฐศาสตร์
e-mail :   prayong@econ.tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   ทฤษฎีรายได้ และการจ้างงาน
  Intermediate Macroeconomics (EC313)
 
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ประวิทย์ เรืองไรรัตนโรจน์
คณะ :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail :   prawitru@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
   PHYSICS FOR ENGINEERING 2 (SC134)
   
   
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ประเสริฐ วัตราเศรษฐ์
คณะ :   เศรษฐศาสตร์
e-mail :   prasert@econ.tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น  
  Introductory Macroeconomics (EC214)
 
ชื่อ-สกุล :   ดร.ปัทมา สัปปพันธ์
คณะ :   สถาบันภาษา
e-mail :   sappapan@tu.ac.th
วิชาที่ทำ :   ENGLISH COURSE 3 (EL172)
 
   
 

   บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware)
   » ค้นหาตามรายชื่อคณะ (Find by Faculty)
   » ค้นหาตามรหัสวิชา (Find by ID)
   » ค้นหาตามรายอาจารย์ (Find by Teacher)

   เกี่ยวกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
   » ความเป็นมาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
   » ความเป็นมาของโครงการ (e-Learning)
   » ขั้นตอนการทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
   » คำแนะนำและการติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน

   คำถามที่พบบ่อย (FAQ) | คำถามทั้งหมด
   » บทเรียนไม่แสดงเนื้อหาจะทำอย่างไร
   » ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานติดต่อหน่วยงานใด
   » ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน Browser ได้อย่างไร